TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LÊ NGỌC TỚI

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY

Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN

CỐ VẤN AN NINH

Ông MAI VĂN ĐẠO

Thượng tá Công An – Cố vấn An ninh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ

Ông DOÃN BẢO MINH

Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN

CHỈ HUY TRƯỞNG

Ông NGUYỄN QUỐC TRƯƠNG

Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN

TRƯỞNG PHÒNG HC-NS

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Trường phòng Hành chính Nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24h VN